Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

uodo praca zdalna

labo przysz

 

pokonac bariery

poznaje technologiczne triki

niezwykla matematyka

 

„Pokonać bariery”

– wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102

pokonac.jpg

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Cel projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic 5 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023

Działania w projekcie:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów

3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów

4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów

5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie

Grupa docelowa:

 774 uczniów/uczennic,

 95 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 Całkowita wartość projektu: 487 976,38 zł

 Kwota dofinansowania: 414 779,90 zł

 Wkład własny: 73 196,48 zł

Termin realizacji:

 Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.

 Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego

 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru

 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

 Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza

 Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki

 Szkoła Podstawowa nr 102 dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 16