Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

Rada Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 zostali wybrani:

Przewodniczący: Maciej Kopka

Wiceprzewodnicząca: Gabriela Wiśniewska 

Członkinie Zarządu: Julia Pomagalska, Maria Ratajczak, Artur Zwierz, Filip Suliga

Zgodnie z ordynacją wyborczą do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 zostali wybrani:

z kl. 8b: Tomasz Klimczak

z kl. 8a: Oliwia Mielczarek

z kl. 7a: Oliwia Bartłomiejczyk

z kl. 7b: Kornelia Kamińska

z kl. 6a: Madej Kacper

z kl. 6b: Michał Rapak

z kl. 6c: Liwia Parsjan

z kl. 6d: Maja Oskroba

z kl. 5a: Jakub Pasieczny

z kl. 5b: Gabriela Szczygieł

z kl. 5c: Monika Kapuścińska

z kl. 5d: Karolina Marcinkowska, Juszczak Hanna, Franczyk Anna

z kl. 5e: Milena Gocman

z kl. 4a: Szymon Kopka

z kl. 4b: Antoni Załoga

 

Poczet sztandarowy.

W roku szkolnym 2019/2020 zaszczytny obowiązek opieki nad sztandarem szkoły sprawują uczniowie klasy 8a i 8b:

 

Kalendarz wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Do 20 września na godzinie wychowawczej samorządy klasowe zapoznają się z obowiązującą ordynacją wyborczą i wybierają swoich kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Do 20 września br.(piątek) samorządy klasowe zgłaszają Opiekunowi SU nazwiska swoich kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Od 23 września (poniedziałek) do 27 września (piątek) kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą. Cisza wyborcza od piątku, od godziny 12.00.

30 września (poniedziałek) - wybory do Rady SU od godz. 9.00 w szkolnej auli.

2 października (środa) podanie do publicznej wiadomości składu nowej Rady SU naszej szkoły.

Termin i miejsce spotkania nowej Rady z opiekunem SU - do uzgodnienia.

 

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu.

Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego według Regulaminu SU obowiązującego w SP 95 we Wrocławiu

§1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 18 uczniów: przewodniczącego SU, 2 zastępców przewodniczącego SU i 15 członków – po jednym przedstawicielu z każdej klasy 4-8.

§2. Wybory do Rady SU odbywają się na początku nowego roku szkolnego.

§3. Wybory są:

• powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu;

• równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos;

• bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście;

• tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

§4. Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII

§5. Wybory zarządza opiekun SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

§6. Wybory organizuje i przeprowadza komisja wyborcza powołana przez opiekuna SU. W skład komisji wchodzi trzech uczniów, którzy nie kandydują i są bezstronni.

§7. Wybory odbywają się w terminie ustalonym przez opiekuna SU, jednak nie później niż 25 października. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU razem z komisją wyborczą.

§8. Samorządy klasowe klas IV–VIII zgłaszają opiekunowi SU na 7 dni przed wyborami po trzech kandydatów na członków Rady SU (dwóch kandydatów wskazuje samorząd klasowy, a trzeciego wychowawca!).

§9. Kandydaci na członków Rady SU powinni:

• odznaczać się śmiałością, odwagą, przebojowością i pomysłowością;

• umieć współpracować w grupie;

• umieć podejmować decyzje, negocjować;

• chętnie działać na rzecz całej społeczności uczniowskiej, także w czasie wolnym, czyli po lekcjach;

• mieć dobre wyniki w nauce oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

§10. Kandydaci mogą powoływać sztaby wyborcze, które w ich imieniu będą prowadzić kampanię wyborczą. Materiały propagandowe (plakaty wyborcze) można rozwieszać w wy-znaczonych miejscach (np. na specjalnych tablicach, drewnianych osłonach kaloryferów, ewentualnie na drzwiach sal lekcyjnych, jeśli na to zezwoli nauczyciel opiekujący się tą salą). Plakatów nie wolno przyklejać na ścianach korytarzy! Po ogłoszeniu ciszy wyborczej plakaty powinny być natychmiast usunięte!!!

Oprócz tego nazwiska kandydatów zostaną podane do publicznej wiadomości (tablica informacyjna, telebim, strona szkoły) tydzień przed terminem wyborów.

§11. Nie wolno prowadzić negatywnej kampanii wyborczej, tzn. jakichkolwiek działań, mających na celu ośmieszanie lub oczernianie kontrkandydatów; zabrania się zrywania plakatów, rysowania na plakatach itp.

Kandydat, który nie będzie przestrzegał powyższych zaleceń, zostanie natychmiast odsunięty od wyborów przez opiekuna SU.

§12. W dniu wyborów do Rady SU:

• każdy uczeń otrzymuje jedną kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów umieszczonymi w porządku alfabetycznym;

• każdy uczeń ma jeden głos i zaznacza krzyżykiem nazwi-sko kandydata, na którego głosuje; karta do głosowania bez krzyżyka albo z liczbą krzyżyków większą niż 1 jest uważana za nieważną!

• wyborca wrzuca kartki do urny w obecności komisji wyborczej

§13. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, zostaje przewodniczącym SU i przewodniczy Radzie SU. Zastępcami przewodniczącego SU zostaje 2 kandydatów, którzy uzyskali drugą i trzecią lokatę.

§14. Po wybraniu przewodniczącego i zastępców przewodniczącego spośród pozostałych kandydatów z każdej klasy ustala się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów – zostaje on przedstawicielem klasy w Radzie SU.

§15. Każdy członek Rady SU zostanie odwołany z pełnienia swojej funkcji, jeżeli nie będzie spełniał wymogów dotyczących zachowania ucznia i obowiązków jako członka Rady SU. Procedura odwołania obejmuje jedną rozmowę ostrzegawczą z psychologiem lub pedagogiem w obecności wychowawcy i opiekuna SU oraz powiadomienie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

Odwołanie członka Rady SU odbywa się w obecności dyrektora szkoły.

§ 16. Inne sprawy, nie ujęte w ordynacji, rozstrzyga opiekun SU.