Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

egzamin osmoklasisty2

KALENDARZ:

OFERTA

uodo praca zdalna

labo przysz

 

pokonac bariery

poznaje technologiczne triki

niezwykla matematyka

 

Rada Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 zostali wybrani:

Antoni Załoga - Przewodniczący SU

Oliwia Zając - Zastępca Przewodniczącego SU

Kacper Sawaryn - Zastępca Przewodniczącego SU

Członkowie Rady SU:

Jakub Ceynowa - z klasy 4a

Hanna Klimkiewicz - z klasy 4b

Alicja Korzec - z klasy 5a

Nadia Domagała - z klasy 5b

Zofia Fąfara - z klasy 5c

Antoni Mizera - z klasy 6a

Szymon Białowąs - z klasy 6b

Julia Shawki Wurcbacher - z klasy 6c

Milena Mazgaj - z klasy 7a

Fryderyka Łukaszuk - z klasy 7b

Szymon Kopka - z klasy 8a

 

Regulamin "szczęśliwy numerek"

 

Poczet sztandarowy.

W roku szkolnym 2022/2023 zaszczytny obowiązek opieki nad sztandarem szkoły sprawują uczniowie klasy ósmych:

 

Kalendarz wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022.

– Do 30 września br. na godzinie wychowawczej samorządy klasowe zapoznają się z obowiązującą ordynacją wyborczą i wybierają swoich kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego;

– do 1 października br. (piątek) samorządy klasowe zgłaszają Opiekunowi SU nazwiska swoich kandydatów do rady SU;

– od 4 października (poniedziałek) do 7 października (czwartek) kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą. Cisza wyborcza: od czwartku godz. 12

– 8 października (piątek): wybory do Rady SU od godz. 9.00 – ze względy na pandemię komisja wyborcza będzie wchodziła do każdej klasy i wydawała karty do głosowania, które następnie będzie można wrzucić do urny

– najpóźniej 11 października (poniedziałek) podanie do publicznej wiadomości składu nowej Rady SU naszej szkoły.

Termin i miejsce spotkania nowej Rady z opiekunem SU – do uzgodnienia.

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu.

Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego według Regulaminu SU obowiązującego w SP 95 we Wrocławiu

§1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: przewodniczącego SU, 2 zastępców przewodniczącego SU i członków – po jednym przedstawicielu z każdej klasy 4-8.

§2. Wybory do Rady SU odbywają się na początku nowego roku szkolnego.

§3. Wybory są:

• powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu;

• równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos;

• bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście;

• tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

§4. Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII

§5. Wybory zarządza opiekun SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

§6. Wybory organizuje i przeprowadza komisja wyborcza powołana przez opiekuna SU. W skład komisji wchodzi trzech uczniów, którzy nie kandydują i są bezstronni.

§7. Wybory odbywają się w terminie ustalonym przez opiekuna SU, jednak nie później niż 25 października. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU razem z komisją wyborczą.

§8. Samorządy klasowe klas IV–VIII zgłaszają opiekunowi SU na 7 dni przed wyborami po trzech kandydatów na członków Rady SU (dwóch kandydatów wskazuje samorząd klasowy, a trzeciego wychowawca!).

§9. Kandydaci na członków Rady SU powinni:

• odznaczać się śmiałością, odwagą, przebojowością i pomysłowością;

• umieć współpracować w grupie;

• umieć podejmować decyzje, negocjować;

• chętnie działać na rzecz całej społeczności uczniowskiej, także w czasie wolnym, czyli po lekcjach;

• mieć dobre wyniki w nauce oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

§10. Kandydaci mogą powoływać sztaby wyborcze, które w ich imieniu będą prowadzić kampanię wyborczą. Materiały propagandowe (plakaty wyborcze) można rozwieszać w wy-znaczonych miejscach (np. na specjalnych tablicach, drewnianych osłonach kaloryferów, ewentualnie na drzwiach sal lekcyjnych, jeśli na to zezwoli nauczyciel opiekujący się tą salą). Plakatów nie wolno przyklejać na ścianach korytarzy! Po ogłoszeniu ciszy wyborczej plakaty powinny być natychmiast usunięte!!!

Oprócz tego nazwiska kandydatów zostaną podane do publicznej wiadomości (tablica informacyjna, telebim, strona szkoły) tydzień przed terminem wyborów.

§11. Nie wolno prowadzić negatywnej kampanii wyborczej, tzn. jakichkolwiek działań, mających na celu ośmieszanie lub oczernianie kontrkandydatów; zabrania się zrywania plakatów, rysowania na plakatach itp.

Kandydat, który nie będzie przestrzegał powyższych zaleceń, zostanie natychmiast odsunięty od wyborów przez opiekuna SU.

§12. W dniu wyborów do Rady SU:

• każdy uczeń otrzymuje jedną kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów umieszczonymi w porządku alfabetycznym;

• każdy uczeń ma jeden głos i zaznacza krzyżykiem nazwi-sko kandydata, na którego głosuje; karta do głosowania bez krzyżyka albo z liczbą krzyżyków większą niż 1 jest uważana za nieważną!

• wyborca wrzuca kartki do urny w obecności komisji wyborczej

§13. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który ze wszystkich startujących uczniów z klas VII-VIII uzyskał największą liczbę głosów.

§14. Zastępcami Przewodniczącego SU zostaje dwóch kandydatów, którzy uzyskali:

• drugi najlepszy wynik spośród startujących uczniów z klas VII-VIII;

• pierwszy najlepszy wynik spośród startujących uczniów z klas IV-VI.

§15. Po wybraniu przewodniczącego i zastępców przewodniczącego spośród pozostałych kandydatów z każdej klasy ustala się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów – zostaje on przedstawicielem klasy w Radzie SU.

§16. Członek Rady SU może zostać odwołany z pełnienia swojej funkcji, jeżeli nie będzie spełniał wymogów dotyczących zachowania ucznia i obowiązków jako członka Rady SU. Decyzję w tej sprawie podejmie Komisja złożona z opiekuna SU, wychowawcy oraz pedagoga lub psychologa Odwołanie członka Rady SU odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.

Odwołanie członka Rady SU odbywa się w obecności dyrektora szkoły.

§ 17. Inne sprawy, nie ujęte w ordynacji, rozstrzyga opiekun SU.