Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia "Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu"

Data ogłoszenia 03.10.2017 r.

Informujemy, że w dniu 03.10.2017 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu, o znaku ZP/ZO/3/2017, z Wykonawcą PHU "Wersalin" Jerzy Syposz, Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

 

Wybór oferty - pomoce dydaktyczne dla SP nr 95 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia 19.09.2017r.

Działając na podstawie postanowień działu E. pkt 5 Zapytania ofertowego informujemy, że w wyniku badania i oceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonwacy PHU "WERSALIN" Jerzy Syposz.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najkorzystniejszy bilans kryterium Ceny brutto i kryterium Termin dostawy, które były kryteriami oceny ofert.

Ze szczegółami wyboru oferty można zapoznać się tutaj.

 

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne dla SP nr 95 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia 11.09.2017r. 

 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 95, przy ul. Starogajowej 66-68 we Wrocławiu zaprasza Państwa, w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", do złożenia oferty na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu. 

Zapytanie ofertowe,

Załącznik 1 - pomoce dydaktyczne pracownia biologiczna,

Załącznik 2 - pomoce dydaktyczne pracownia chemiczna,

Załącznik 3 - pomoce dydaktyczne pracownia fizyczna

Załącznik 4 - pomoce dydaktyczne pracownia geograficzna,

Załącznik 5 - formularz oferty pomoce dydaktyczne,

Załącznik 5.1 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia biologiczna,

Załącznik 5.2 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia chemiczna,

Załącznik 5.3 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia fizyczna,

Załącznik 5.4 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia geograficzna,

Załącznik 6 - wzór umowy pomoce dydaktyczne.