Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

Pn Wt Śr Cz Pt So N

matematyczne eksperymenty

 

cke

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

• określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

• zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:

• język polski;

• matematykę;

• język obcy.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Termin główny: 15, 16, 17 kwietnia. Termin dodatkowy: czerwiec. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni:

15 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 9.00 - język polski (120 minut);

16 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00 - matematyka (100 minut);

17 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00 - język obcy wybrany (90 minut).

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych. W przypadku: Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.