Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

Pn Wt Śr Cz Pt So N

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

men

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

 zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;

 uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;

 uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

21 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00 - język polski, 120 minut

22 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00 - matematyka, 100 minut

23 kwietnia 2019 (czwartek), godzina 9.00 - język obcy, 90 minut

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;

 do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

 w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

 członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;

 w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:

 rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,

 wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,

 wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,

 zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

 po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi, korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia, korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowie:

 słabosłyszący i niesłyszący;

 słabowidzący i niewidomi;

 z niepełnosprawnością ruchową;

 z afazją;

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

 niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza uczniowie:

 z czasową niesprawnością rąk;

 z przewlekłymi chorobami;

 chorzy lub niesprawni czasowo.

opinia rady pedagogicznej uczniowie:

 którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

 którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 z zaburzeniami komunikacji językowej;

 osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych.

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej uczniowie:

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;

 z zaburzeniami komunikacji językowej. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 uczniowie z chorobami przewlekłymi.

Do 20 listopada Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.