Pokonać bariery

„Pokonać bariery”

– wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102

pokonac.jpg

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Cel projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic 5 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023

Działania w projekcie:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów

3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów

4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów

5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie

Grupa docelowa:

 774 uczniów/uczennic,

 95 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 487 976,38 zł

Kwota dofinansowania: 414 779,90 zł

Wkład własny: 73 196,48 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego

Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 102 dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 16