Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodniczący: Marcin Klimkiewicz 

Zastępca Przewodniczącego: Janusz Marcinkowski

Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz: Adam Grabowski

Skarbnik: Grzegorz Chilmanowicz

Adres mailowy Rady Rodziców: radarodzicowsp95@gmail.com

 

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców naszej szkoły ustaliła składki roczne oraz plan działania na rok szkolny 2021/22. Wśród inicjatyw, które wesprą szkołę są:

1. Projekt "Różowa Skrzyneczka" - środki higieniczne dla dziewcząt

2. Współfinansowanie zajęć dodatkowych na świetlicy (robotyka, zajęcia teatralne, itp.).

3. Nagrody ufundowane przez RR, za wybitne osiągnięcia, motywacyjne itp.

4. Współfinansowanie rozwoju/ szkoleń dla rodziców i nauczycieli (np. cyberprzestrzeń, psychoedukacja itp.).

5. Wsparcie organizacji Dnia Dziecka.

6. Organizacja Festynu/Dnia Rodziny pod koniec roku szkolnego (duże wydarzenia na boisku szkolnym).

7. Ławki wzdłuż ścieżki do szkoły prowadzącej od wejścia przy Kościele.

Składki (ustalono 20zł od pierwszego dziecka w szkole, 10zł od drugiego dziecka w szkole) bardzo proszę o wpłacanie na klasowe konta (wielka prośba do skarbników klasowych o koordynację tej zbiórki) do końca listopada 2021. Z góry bardzo dziękuję za wsparcie i zaangażowanie!

Przewodniczący Rady Rodziców SP95

Marcin Klimkiewicz

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 95 we Wrocławiu.

 

Rozdział I. Cele i zadania Rady

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 95 we Wrocławiu przy ul. Starogajowej 66-68;

2. Statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły;

3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły;

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły;

5. Klasowej radzie Rodziców – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ Rady wybierany przez rodziców poszczególnych oddziałów szkolnych;

6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady;

7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady;

8. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady (KR).

§ 2

1. Rada jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkoły.

2. Rada reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do organów szkoły i innych organów oświaty.

3. Podstawowym celem rady jest współdziałanie z dyrektorem, nauczycielami oraz rodzicami uczniów w procesie nauczania, opieki i wychowania.

4. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

- uchwalanie i zmiany regulaminu własnej działalności;

- uchwalanie planu finansowego;

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki.

5. Do kompetencji wnioskujących rady należy:

- występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli;

- występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły;

- występowanie z innymi wnioskami dotyczącymi działalności szkoły.

6. Do kompetencji opiniujących Rady należy:

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;

- opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;

- opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniana oraz zmian w nim dokonywanych;

- opiniowanie szkolnego zestawu programu nauczania;

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;

- opiniowanie w innych sprawach skierowanych do rady i związanych z działalnością szkoły.

7. Ponadto Rada określa tryb wyboru przedstawiciela rady do:

- komisji konkursowej do spraw wyboru dyrektora szkoły;

- zespołu oceniającego pracę nauczyciela.

8. Rada ma prawo do poznania oceny pracy Szkoły dokonywanej w wyniku

zewnętrznego badania poziomu pracy szkoły, wniosków z przeprowadzonych w szkole

wizytacji oraz kontroli, jak też wydanych zaleceń.

 

Rozdział II. Struktura i zasady wyborów rady oraz jej organów wewnętrznych.

§ 3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców danego oddziału, przeprowadzane na pierwszym zebraniu rodziców uczniów oddziału szkolnego na początku każdego roku szkolnego.

2. Zebranie rodziców każdego oddziału wybiera klasową Radę Rodziców, składającą się z co najmniej trzech osób (przewodniczącego, sekretarza i skarbnika).

3. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4. Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Rady (skład Prezydium może być poszerzony do 5 osób) oraz Komisję Rewizyjną składająca się 3 – 5 osób. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając przewodniczącego KR.

5. Kadencja Rady i jej organów trwa jeden rok.

6. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III. Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

§ 4

1. Rada Rodziców działa poprzez zebranie plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.

2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 4 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września każdego roku szkolnego.

3. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków rady lub Dyrektora szkoły.

4. O terminie, miejscu i ewentualnie proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w formie pisemnej za pośrednictwem wychowawców poszczególnych oddziałów, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady, po zawiadomieniu członków rady, najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

6. Uchwały Rady oraz organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 5

1. Kompetencje rady określają przepisy ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz statut.

2. Ponadto do kompetencji Rady należy w szczególności:

- uzupełnienie składu Prezydium;

- uchwalenie corocznego preliminarza wydatków Rady lub jego zmian;

- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie;

- uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców szkoły;

- powoływanie stałych lub doraźnych komisji Rady dla wykonania określonych zadań.

§ 6

1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 5 ust.2

2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

- bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady;

- realizacja preliminarza Rady;

- koordynowanie prac Klasowych rad Rodziców;

- nadzór nad pracami komisji;

- zatrudnienie osób (zlecenie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.

3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.

4. W imieniu rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują Przewodniczący wraz z dowolnym członkiem Prezydium.

§ 7

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady, a w szczególności:

- opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie;

- dokonywanie podziału zadań i obowiązków wiceprzewodniczącego i pozostałych członków prezydium;

- określenie zadań komisji stałych i doraźnych;

- przedstawienie opinii i postulatów rady wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej;

- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

3. Zadaniem Sekretarza jest:

- opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją;

- organizowanie przygotowania prac i zebrań Prezydium Rady;

- nadzorowanie terminowości prac komisji;

- prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań (protokoły) oraz zapewnienie jej przechowywania.

4. Zadaniem Skarbnika jest:

- prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w szczególności wypełniania obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

- koordynacja prac skarbników rad klasowych w odniesieniu do Rady.

5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

- czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności obejmowanie kontrolą w zakresie zgodności regulaminu i uchwał Rady;

- kontrolowanie działalności ogniw na wyraźne żądanie dyrektora, rodziców lub organu nadzorującego szkołę, a także działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami;

- przedkładanie protokołów pokontrolnych i rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami Prezydium i Radzie.

6. Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoja pracę społecznie.

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania przewodniczącego lub innego członka Prezydium, Rada niezwłoczni dokonuje wyboru na zwolnione miejsce.

§ 8

1. Rada i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności oraz uchwały w formie protokołu.

2. Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący i protokolant.

3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją Komisji rewizyjnej o wynikach kontroli tej działalności.

§ 9

1. Klasowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec organów szkoły.

2. Do zadań Klasowej Rady Rodziców należy w szczególności:

- realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danej klasy;

- przygotowanie opinii i wniosków, w tym dotyczących organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli;

- występowanie z wnioskami do Rady Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał.

3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz.

 

Rozdział IV. Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady.

§ 10

1. Źródłem funduszy Rady są:

- dobrowolne składki rodziców Szkoły,

- darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,

- dotacje budżetowe,

- dochody z innych źródeł, w tym działalności usługowej zgodnej z obowiązującym prawem.

2. Rada może prowadzić rachunek bankowy, którego koszty prowadzenia opłacane są ze składek.

3. Fundusze, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielania szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

- Dyrektor,

- Klasowe Rady Rodziców,

- Rada Szkoły,

- Samorząd Uczniowski.

§ 11

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest coroczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.

2. Ramowy preliminarz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

4. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia przyjęcia go przez Radę.

3. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają aneksu w formie pisemnej i stanowią wraz z załącznikami jego nieodłączna część.Aneks do Regulaminu Rady Rodziców

z dnia 21 września 2010 r.

Zmianie ulega pkt. 1 Ramowego preliminarza, stanowiącego załącznik do Regulaminu Rady Rodziców, który przyjmuje brzmienie:
„Jeżeli Rada Klasowa zbierze ponad 90% możliwych opłat do jej dyspozycji pozostaje 50% tych środków”.

 

Załącznik 1.

Regulamin w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Szkoły.

§ 1

1. Powołuje się Radę Rodziców, zwaną dalej „Radą", stanowiącą reprezentację Rodziców uczniów Szkoły.

2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu poszczególnych oddziałów szkolnych wybranych w wyborach tajnych na zebraniach klasowych przez ogół Rodziców uczniów tych klas.

3. Rada działa na podstawie uchwalonego prze siebie Regulaminu.

4. Mandat członka rady wygasa z dniem:

- zakończenia kadencji,

- złożenia rezygnacji,

- odwołania w trybie przewidzianym dla wyboru,

- ukończenia nauki w Szkole przez Ucznia, którego Rodzicem jest członek Rady.

 § 2

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Szkoły musi być zgodny z następująca procedurą:

1. Wyboru przedstawiciela rady oddziałowej każdej klasy do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy.

2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3. Przedstawiciel rady oddziałowej do Rady Rodziców Szkoły wybierany jest spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.

4. Wybiera się jednego przedstawiciela Rady Oddziałowej do rady Rodziców Szkoły.

5. Można oddać tylko jeden głos, głosując tylko na jednego kandydata, poprzez pokreślenie nazwiska kandydata lub postawienie znaku „x" obok tego nazwiska na karcie do głosowania.

6. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

7. Głosowanie na kandydatów jest tajne.

8. Głosuje się na kartach z wyszczególnionymi nazwiskami wszystkich kandydatów, opieczętowanych pieczątką szkoły.

9. Z wyników głosowania sporządza się protokół i przekazuje do wiadomości Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Rodziców.

10. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zaklejonej kopercie i przekazuje się je Dyrektorowi szkoły w depozyt.

 § 3

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.